Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkoopsvoorwaarden

Al onze verkopen en leveringen geschieden tegen de hierna volgende voorwaarden welke algemeen geldig zijn. Door het feit zelf van de bestelling wordt de koper verondersteld ze te kennen en te aanvaarden.

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en exclusief B.T.W. De prijzen zijn berekend ‘Af kwekerij’. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Verpakkingen worden samen met de verzendingskosten in rekening gebracht. Bij misoogst of verlies door weersomstandigheden zijn wij niet verantwoordelijk bij niet- of onvolledige leveringen.

De goederen reizen op risico en gevaar van de klant. In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en hergroei.

Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding

Geen klachten worden nog aanvaard 24 uur na ontvangst van de goederen.

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Menen. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na faktuurdatum, wordt het faktuurbedrag verhoogd met 3%, plus 1,5% per maand uitstel. Wij houden ons het recht voor, om te leveren ‘tegen rembours’. Ingeval van geheel of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 50 en een maximum van € 1875, zelfs na toekenning van termijnen van respijt.

Voor leveringen in het buitenland zijn de transport-, bank- en andere exportkosten ten laste van de klant.

Door het niet betalen van één onzer fakturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden de uitvoering van de lopende contracten opschorten of ze van rechtswege geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwen.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd aangaande alle geschillen.